Defnyddio'r wefan yma

Mae'r wefan yma yn cael ei rheoli gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Rydym am i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan yma. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun syrthio oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwe-lywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w deall.

Os oes gennych anabledd, mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio.

Pa mor hygyrch yw'r wefan

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan yma yn hygyrch:

 • nid yw dogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin, ac efallai na fyddant yn dangos y lliwiau cywir

Beth i'w wneud os na allwch ddefnyddio rhannau o'r wefan yma

Gall ein hasiantau eich helpu i ddefnyddio'r cyfrifydd ar-lein. Gallant hefyd gynnig cyfrifiad ar lafar dros y ffôn, neu ddarparu cyfrifiad ar bapur i chi trwy'r post, print bras, neu braille.

 • Ffurflen gyswllt
 • Llinell Gymorth Gymraeg: 0800 408 0308
  Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm
 • Llinell Gymorth Saesneg: 0800 083 4375
  Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 8pm
  Dydd Sadwrn, 9am i 4pm

Mwy am gostau ffonio

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu yn ôl gyda chi o fewn 24 awr.

Rhoi gwybod i ni am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan yma

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan yma. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen yma neu'n credu nad ydym yn cwrdd gyda gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch gyda ni:

 • Ffurflen gyswllt
 • Llinell Gymorth Gymraeg: 0800 408 0308
  Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm
 • Llinell Gymorth Saesneg: 0800 083 4375
  Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 8pm
  Dydd Sadwrn, 9am i 4pm

Mwy am gostau ffonio

Gweithdrefn gorfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi'r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch gyda'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu gyda ni dros y ffôn neu ymweld gyda ni yn bersonol

Ewch i unrhyw Ganolfan Byd Gwaith neu Gyngor ar Bopeth i gael taflen yn cyfeirio at ein gwasanaethau.

Mae dolenni sain clywedol yn ein swyddfeydd, neu os byddwch yn cysylltu gyda ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Os byddwch yn ffonio gall ein hasiantau eich helpu i ddefnyddio'r cyfrifydd ar-lein. Gallant hefyd gynnig cyfrifiad ar lafar dros y ffôn, neu ddarparu cyfrifiad ar bapur i chi trwy'r post, print bras, neu braille.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan yma

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan yma yn cydymffurfio'n llawn gyda'r fersiwn 2.1 safon AA o’r Canllawiau ar Hydgyrchedd Cynnwys y We.

Sut y gwnaethom brofi'r wefan yma

Profwyd y wefan yma ar 30/05/2019. Cynhaliwyd y prawf gan Dîm Sicrwydd Ansawdd y Grŵp Cynhaliaeth Plant.

Gwnaethom brofi:

Mae'r datganiad yma wedi cael ei ddarparu ar 23ain Medi 2019. Diweddarwyd ddiwethaf ar 1af Medi 2020.